Keresés
Termékek

Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1 A Mieth László vállalkozó értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.2 A vevő a regisztrációját követő megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Mieth László vállalkozó által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A vevő regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Mieth László vállalkozó a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Mieth László vállalkozó a nyilvántartásaiban tárolja és harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.
A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a Mieth László vállalkozó a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Mieth László vállalkozóhoz történő eljuttatásával.

2.2 A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Mieth László vállalkozó folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Mieth László vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására.
A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Mieth László vállalkozó külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

2.3 Írásbeli emlékeztető, ill. a regisztráció során megadott e-mail címre egyenlegértesítő kerül azon vevők részére megküldésre, amelyeknek lejárt tartozásuk van. 500,- Ft adminisztrációs díj felszámítása mellett három munkanap után ismételt fizetési felszólítás kerül azon vevők részére megküldésre, amelyek a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat és nyolc naptári napon túli lejárt tartozásuk van, illetőleg ezen felszólításban tájékoztatásra kerülnek, hogy tartozásuk behajtása további tizenöt napos késedelem esetén jogi út igénybe vételével történik. Az írásbeli fizetési emlékeztető mellett ezen hátralékos vevők, a lejárt fizetési határidőtől számított hatodik naptári napon a Mieth László vállalkozó rendszerében „letiltásra” kerülnek, és a továbbiakban vásárlásaikat kizárólag az ellenérték azonnali, készpénzben történő megfizetése mellett bonyolíthatják. Azon esetben, ha a vevő a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a Mieth László vállalkozó kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” vevő nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a harminc naptári napot, úgy a Mieth László vállalkozó a követelését jogi úton érvényesíti (tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levelet küld), az ügyvezetők vagy a cégvezető döntése szerint ügyvéd, vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 293. §-a alapján terheli a vevőt. A tartozás rendezése tárgyában tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levél esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Mieth László vállalkozó felé telefonon, telefaxon, interneten (www.szinesaruhaz.hu) és e-mailen keresztül kizárólag a Mieth László vállalkozó általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Mieth László vállalkozórészéről, azonban a Mieth László vállalkozó által telefaxon, e-mailen vagy interneten megküldött rendelés visszaigazolása a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Mieth László vállalkozóés a vevő között érvényesen létrejön.
A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Mieth László vállalkozó elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Mieth László vállalkozó által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Mieth László vállalkozó a székhelyén egy hónapig megőrzi.

3.3 A vevő vállalja, hogy a megrendelésein feltünteti a Mieth László vállalkozó árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A vevő tudomásul veszi, hogy a Mieth László vállalkozó az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

3.4 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Mieth László vállalkozót különösen nem terheli felelősség

  • az internetes hálózat bármilyen, a web áruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
  • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
  • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
  • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
  • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

 

 

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1 Szállítás szempontjából a következő árkategóriákkal kell számolni:

  Értékhatár szerint:

1         -   8.000- Ft 1.000-Ft+ÁFA = 1.270-Ft
8.001   - 14.000- Ft       700-Ft+ÁFA =    889-Ft
14.001 - 14.000- Ft       300-Ft+ÁFA =    381-Ft
20.001          INGYENES

Kivétel:
 
        Vajszló, Széchenyi u 4 szám alatti telephelyen való átvétel esetén         0-Ft
        Vajszló, Nagycsány, Csányoszró, Sellye, Páprád, Bogádmindszent       0-Ft


Nagy tömegű/kiterjedésű áruk esetén a szállítás eltérhet a fent megadottaktól!

4.2 Mieth László vállalkozó vállalja, hogy a vevő adott napon 15.00-ig beérkező megrendelését, a megrendeléstől számított 24-72 órán belül a díjtáblázatban szereplő díjtételek alapján kiszállítja. Különösen nagy súlyú termékeknél, tömegpapíráruk esetén egyedi szállítási kondíciók vonatkoznak, melyeket a megrendelést követően a vevővel egyeztetve állapodunk meg, konkrét rendelésre vonatkozóan. Amennyiben valamely termék rendelés alatt van, a vevővel szintén egyeztetünk a szállítás módjáról, idejéről.

4.3 A megrendelt áru szállítása a vevővel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Mieth László vállalkozó részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg.

4.4 Az árut a Mieth László vállalkozó gépkocsivezetői, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-17 óra között szállítják ki, illetve ettől egyedi megállapodás alapján eltérhetnek

4.5 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ennek tényét a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.7 Az árut kísérő okmány a szállítólevél és a számla, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.8 A vevő jogosult az árut a Mieth László vállalkozó költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

  • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő;
  • az árucikk nem lett megrendelve;
  • az árucikk nem időre érkezik;
  • a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
  • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

4.9. Amennyiben nem a kiírtaknak megfelelően számítja ki a program az Önre vonatkozó szállítási költséget, kérem jelezze azt a szinesaruhaz@gmail.com email címre.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1 A Mieth László vállalkozó a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

5.2 A vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van a Mieth László vállalkozó felé, köteles a nála található még nem értékesített, a Mieth László vállalkozó által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a Mieth László vállalkozó székhelyén a Mieth László vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában a Mieth László vállalkozó a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Mieth László vállalkozóval szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a vevő köteles a Mieth László vállalkozónak az áru visszaszállításával felmerülő, a visszaszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a vevő vagy a vevő érdekkörébe tarozó személy a Mieth László vállalkozó által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a vevő a visszaszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a Mieth László vállalkozó részére megfizetni.

5.3 Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Mieth László vállalkozó jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.


6. REKLAMÁCIÓ

6.1 A Mieth László vállalkozó raktárából csak ragasztószalaggal lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Mieth László vállalkozó megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Mieth László vállalkozó kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Mieth László vállalkozóról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A vevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Mieth László vállalkozó csak a sértetlen ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori észrevétel esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.

6.4 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Mieth László vállalkozó mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

6.5 A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen ÁSZF-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő a vevő által a web áruházban látható árak alapján, a mindenkori szortiment kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

7.2 A vevő által elfogadott árváltoztatás esetén a vevő által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3 A Mieth László vállalkozó az árváltozás jogát fenntartja.

7.4 A Mieth László vállalkozó aktuális árai és akciói megtekinthetők az interneten a www.papir.szinesaruhaz.hu címen. A Mieth László vállalkozó prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Mieth László vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal.

7.5 A Mieth László vállalkozóon-line rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező vevő léphet be. A vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a vevőt teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Mieth László vállalkozó nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a vevőnél, akár más harmadik személynél.

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1 Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a Mieth László vállalkozó csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos - a Mieth László vállalkozó munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a Mieth László vállalkozó a teljes vételárat a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt a Mieth László vállalkozó a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni a Mieth László vállalkozó weboldaláról (http://szinesaruhaz.hu/egyeb/letoltes/pag_letoltes.aspx ) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap” kitöltött példányának megküldésével.

8.2 A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő 14 napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A visszaszolgáltatás költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Mieth László vállalkozó a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított 14 napon belül a vevő részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a vevő a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a vevő az elállási jog gyakorlására a vevő személyéhez kötött, illetőleg a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

8.3 A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a Mieth László vállalkozó bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és a Mieth László vállalkozóengedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a logisztikai cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként a Mieth László vállalkozó telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre.

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Mieth László vállalkozó jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő a kártérítés összegét a Mieth László vállalkozó felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Mieth László vállalkozórészére átutalni.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Pécs Városi Bíróság, vagy a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

9.5 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.A változtatás jogát fenntartjuk!
 

 

Vajszló, 2015. február 10.